Výrobcovia
Rýchly kontakt

ELING s.r.o.

Tel.: +421 42 4455682

Otváracie hodiny: Po-Pi 8.00-14.30 hod.

Email: eling@eling.sk

 

Partneri

 

 

Napíšte nám:

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Kontaktná adresa:

ELING s.r.o.
Trenčianska 863/66
018 51  Nová Dubnica

IČO: 31560008
IČ DPH: SK2020436044
registrácia: Okresný súd Trenčín, vložka č. 1916/R

e-mail: eling@eling.sk
www.eling.sk

Informačný systém „ E-shop“ je registrovaný v zmysle §36 ods. 1 zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bolo mu pridelené registračné číslo 201413037.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle aktuálne platných zákonov.


1. Cenové ponuky
Na základe požiadavky zákazníka vypracujeme cenovú ponuku. Platnosť cenovej ponuky je 7 dní od vystavenia (pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak). Termín dodania uvedený na ponuke je platný pre aktuálny stav nášho skladu (prípadne skladu nášho dodávateľa). Vyhradzujeme si právo medzipredaja.

 

2. Objednávky
2.1. Z dôvodu správneho vybavenia vybavujeme objednávky iba v písomnej forme. Môžu byť zaslané:

 • E-mailom
 • Faxom
 • Prostredníctvom aplikácie E-shop
   

Objednávka musí obsahovať:
- presný názov, adresu odberateľa, jeho IČO, IČ DPH
- adresu dodania (pokiaľ je odlišná od fakturačnej adresy)
- kontaktnú osobu, telefonický a mailový kontakt
- jednoznačnú špecifikáciu objednávaného tovaru a požadovaný počet kusov
- požadovaný spôsob dodania

Objednávka je z našej strany akceptovaná po zaslaní záväzného potvrdenia objednávky.

2.2. Zákazník, ktorý objednáva tovar "Respirátor FFP2" odoslaním objednávky čestne prehlasuje, že je oprávnenou osobou na nákup tohto tovaru v zmysle zákona č. 69/2020 Z.z. zo dňa 6.4.2020. – platnosť do 17.6.2020

2.3. V zmysle aktuálnej novely zákona č. 69/2020 Z.z zo dňa 18.6.2020 sa na predaj respirátorov triedy FFP2 bez výdychového ventilu nevzťahuje zákaz predaja. Respirátory sú dostupné pre všetkých záujemcov, ktorí o ich kúpu prejavia záujem. – platnosť od 18.6.2020

 


3. Storno objednávky
Storno objednávky je možné iba s našim písomným súhlasom. Storno nie je možné uplatniť pre neskladové položky (t.j. ktoré už boli objednané pre konkrétneho zákazníka), taktiež nie je možné ani vrátenie tohto tovaru (neskladových tovarov).

4. Ceny a termín dodania
Všetky ceny, ktoré uvádzame v našich ponukách sú v EUR bez DPH.
Ceny v E-shope sú taktiež v EUR bez DPH. Ceny v e-shope sú kalkulované pre základné kusové odbery. Po komunikácií s našim obchodníkom je možné dohodnúť individuálne množstevné zľavy.
Vyhradzujeme si právo zmien cien. Stav skladu nie je aktualizovaný on-line, to znamená nemusí byť aktuálny. Za záväzný termín sa považuje termín dodania zaslaný v našom potvrdení objednávky.
Štandardný termín dodania je cca. 2 pracovné dni pre skladové položky.
Pre položky, ktoré nie sú skladom je termín uvedený v potvrdení objednávky.


5. Spôsob doručenia
Objednaný tovar vieme dodať:
- špedícia UPS – štandardný balík aj dobierka
- pošta – štandardný balík aj dobierka
- osobný odber v našej firme

Náklady na odoslanie sú účtované kupujúcemu podľa aktuálnych cenníkov v závislosti od typu služby, veľkosti a hmotnosti zásielky.

Osobný odber je možný iba po predchádzajúcom dohovore v prevádzkových hodinách v priestoroch našej firmy.
Prevádzkové hodiny pre vyzdvihnutie tovaru: pondelok – piatok  7.30 – 14.30 hod.


6. Platobné podmienky
- faktúra (splatnosť podľa dohody) – táto forma je možná iba pre pravidelných zákazníkov, ktorí sú registrovaný v našom systéme
- banková platba vopred
- dobierka
- poštová poukážka  (platby v hotovosti neprijímame)
- odberateľ týmto potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických faktúr dodávateľom na mailovú adresu odberateľa zadanú v objednávkovom formulári


7. Vrátenie tovaru
Tovar, ktorý bol zakúpený výhradne cez internetový obchod www.eling.sk (týka sa to iba skladových položiek) je možné vrátiť do 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky. Tovar musí byť vrátený v originálnom obale, nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený.

8. Reklamácia tovaru
Dodaný tovar je možné reklamovať písomnou formou. Žiadame Vám o stručný popis závady, počet a typ reklamovaných dielov.
Zákazník bude následne informovaný, či je jeho nárok na reklamáciu uznaný alebo nie.

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
- nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eling@eling.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
- spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
- alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


10. Ostatné
Ostatné podmienky, ktoré nie sú špecifikované našimi VOP sa riadia príslušnými platnými predpismi Obchodného zákonníka.

11. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Eling s.r.o., ktorá je  prevádzkovateľom internetového obchodu https://eshop.eling.sk  (ďalej len „Eling s.r.o.“):

Eling s.r.o.
Trenčianska 863/66,  
018 51 Nová Dubnica, 

IČO: 31560008
IČ DPH: SK2020436044

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

 1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode https://eshop.eling.sk, a  to  v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis, v prípade firemných zákazníkov navyše fakturačné údaje firmy : názov a sídlo firmy, telefonický a e-mailový  firemný kontakt, IČO a DIČ a IČ DPH firmy, meno  a priezvisko kontaktnej osoby.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 1. Marketingu a to formou:
  2.1 Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu https://eshop.eling.sk  v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.
 2. 2. časti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu Eling s.r.o., alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).
 3. 3. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zaslaním svojej e-mailovej adresy na adresu eling@eling.sk alebo ako kupujúci v e-shope môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj zaslaním žiadosti prostredníctvom e-mailu na adresu eling@eling. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 2. Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť poslaním e-mailu na adresu: eling@eling..sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na  adresu: Eling s.r.o., Trenčianska 863/66, 01851 Nová Dubnica.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

 

 1. Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 32 92 17.
 2. GEIS SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96001 Zvolen, IČO: 31 32 44 28.
 3. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124.

Platnosť od 1.5.2018

Aktuality

Táto webová stránka používa cookies

Na týchto stránkach fungujú cookies, ktoré naše spoločnosti využívajú. Jednotlivé typy cookies a ich dobu spracovania nájdete popísané nižšie v tabuľke. Zvoľte prosím Vami preferovaný variant. Ak by ste nás potrebovali ohľadom výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním cookies kontaktovať, obráťte sa prosím na spoločnosť, ktorej stránky prechádzate, alebo na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak si myslíte, že s osobnými údajmi nenakladáme, ako by sme mali, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak sa najskôr obrátite priamo na nás a budeme tak môcť Vašu požiadavku obratom vyriešiť.